Yeni Pay Alma Hakları Kullanım Tarihleri Hakkında (2018)

#

Yeni Pay Alma Hakları Kullanım Tarihleri Hakkında (2018)

Şirketimizin 54.000.000 TL olan sermayesinin 108.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 54.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.10.2018 tarih ve 52/1201 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %100 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli 1 lot pay için 1 TL olarak kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 24.10.2018 ile 07.11.2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Pay bedelleri Türkiye İş Bankası Ostim Ticari Şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR29 0006 4000 0014 3970 0183 47 IBAN No'lu özel hesaba yatırılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan A Grubu paylar SPK (II-5.2.) Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 17. Maddesinin 2. Fıkrası çerçevesinde A Grubu pay sahiplerine talep toplama yöntemine göre Şirket Merkezi'nde ve yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan B Grubu paylar ise "Borsa'da Satış" (talep toplanmaksızın) yöntemi kullanılarak BİAŞ Birincil Piyasa'da satışa sunulacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylardan pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin duyurulacak 2 (iki) iş günü satış süresi içinde, A Grubu paylar için Şirket Merkezi'ne ve B Grubu paylar için ise BİAŞ'ta işlem yapmaya yetkili Borsa üyesi aracı kuruluşlardan birine başvurmaları gerekmektedir.

Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Şirket'imizin kurumsal internet sitesinden (www.ostimyatirim.com.tr) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.yf.com.tr) ulaşılabilir.