Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.
Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.
 
1- Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
 
 2- Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli
Kişisel verileriniz,
OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. tarafından yapılan faaliyetlerimiz çerçevesinde talep etmiş olduğumuz bilgiler aracılığıyla,
OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. internet sitesindeki formlar veya ad, soyad, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler girilerek veya kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalar aracılığıyla bilgi almak amacıyla çalışanlarımıza sözlü, yazılı, elektronik olarak veya kağıt üzerindeki formlar aracılığıyla verdiğiniz bilgiler aracılığıyla,
OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.  ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu, gibi amaçlarla fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak verilen bilgiler aracılığıyla,
Ayrıca farklı kanallardan, dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, anket, bilgilendirme yazıları ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden, toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.
KVKK’ nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, yukarıda açıklanmış yollarla veya diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.
 
3-  Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği ve İşleme Amaçları
6698 sayılı KVKK uyarınca, OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.  ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.
Kişisel verileriniz,  OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. hizmetlerini kullanmak ve takip etmek niyetiyle internet sayfamızı kullandığınızda, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanız ya da Kanun’un 5. ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanabilir, işlenebilir ve aktarılabilir. Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan başka bir amaçla kullanılmayacaktır.
 
4- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.  tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.  tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin talebi ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.  ve OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.  tarafından yürütülen teknik ve idari operasyonlar, OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 'a ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, tedarikçi değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 'in faaliyet stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla ortak paydaşlarımıza, sunduğumuz hizmetlerin amacı doğrultusunda iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimize, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilme çerçevesinde aktarılabilecektir.
 
5- Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması
Kişisel verileriniz, OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.  nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’ nın 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. , kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nın 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.
 
6- 6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları
6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir:
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 'e  iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 'e KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; "http://www.ostimyatirim.com.tr" adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş,'NİN 100. Yıl Bulvarı No: 99/90, Ofim İş Merkezi, 9.Kat, 06370, Ostim - ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@ostimyatirim.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
 

İlgili Dökümanlar