Denetim Komitesi Yönetmeliği

 1. AMAÇ
  a. Denetim Komitesi, finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı şirketin muhasebe sisteminin, mali bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.
  b. Bu esaslar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

 2. YETKİ ve KAPSAM
  a. Denetimden sorumlu komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna görüşünü sunar. Ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.


III. ORGANİZASYON YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARI
a. Denetimden sorumlu komite en az 2 üyeden oluşur. Komitede, muhasebe, finans, denetim, hukuk vb. alanlarda iş tecrübesine sahip uzman kişiler görev alabilir. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de komitede görev verilir.
b. Denetim komitesi Yönetim Kurulu tarafından uygun süre için görevlendirilir. Görevi sona eren üyeler tekrar seçilebilirler.
c. Denetim komitesi yılda en az 4 kez toplanır. Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.
d. Yönetim Kurulu sekretaryası denetim komitesi toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla görev yapar.
e. Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir ve düzenli bir şeklide saklanır. Toplantı ertesinde komite başkanı Yönetim Kuruluna toplantı özetini ve komite faaliyetlerine ilişkin yazılı raporu sunar.

 1.  GÖREV ve SORUMLULUKLAR
  1. Mali Tablolar ve Kamuyu Aydınlatma
  a. Kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu inceler.
  b. Bağımsız denetim kuruluşu ile beraber mali tabloları önemli ölçüde etkileyecek olan muhasebe politikaları, uluslar arası muhasebe standartları ve şirketin faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek olan mevzuat değişikliklerini inceler.
  c. Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder.
  2. Bağımsız Denetim Kuruluşu 
  a. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, değişimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları bu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.
  b. Denetimden sorumlu komite, bağımsız dış denetim kuruluşunun bağımsızlığın zedeleyecek bir durum olup olmadığını ve denetçilerin performansını değerlendirir.
  c. Komite, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılan denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların çözüme kavuşturulması ile ilgili önerilerinin zamanında denetimden sorumlu komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.
  3. İç Denetim
  a. Denetimden sorumlu komite, iç denetimin görevini şeffaf olarak yapması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
  b. İç denetimin çalışma sistematiğin etkinliği ve iç denetçilerin çalışmalarını sınırlayan veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur.
  c. Komite, iç denetim tarafından yapılan denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların çözüme kavuşturulması ile ilgili önerilerinin zamanında denetimden sorumlu komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.
  4. Yasanın Öngördüğü Düzenlemelere Uyum
  a. Şirket faaliyetlerinin, mali tablo ve dipnotlarının mevzuat hükümlerine ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol eder.
  b. Denetimden sorumlu komite, düzenleyici otoriteler tarafından gerçekleştirilen denetim ve soruşturma sonuçlarını gözden geçirir, Yönetim Kuruluna bilgi sunar ve önerilerde bulunur.
  c. Denetimden sorumlu komite, Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.

 2. YÜRÜRLÜK
  İşbu görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulunun 29.05.2019 tarih ve 23 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik hükümleri Denetim Komitesi Başkanı tarafından yürütülür.
  Denetimden Sorumlu Komitemiz aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

 

Denetim Komitesi

Turan EROL Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nilüfer ARIAK Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi