Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin Ücretlendirme Politikası

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği “ ile Esas Sözleşmemizde yer alan şirket faaliyet ilke ve esaslarına uyum sağlamak kaydıyla “Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücret Politikası” aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 
1.AMAÇ VE KAPSAM
Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarını içeren bir politika olup OSTİM Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları esas sözleşmede tanımlanmış olup, her yıl yapılan Olağan Genel Kurul toplantı gündemine ayrı bir madde konularak, Genel Kurul’ca belirlenmekte ve ayrıca şirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır. Ücret Politikası ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin performanslarının sürdürülebilirliği ve artırılması hedeflenmektedir.
 
2. ÜCRETLENDİRME ESASLARI
Bağımsız üyeler her yıl Genel Kurul’da belirlenen tutarda aylık huzur hakkı alırlar. Bu ücretler bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeydedir ve şirketin performansına dayalı olarak belirlenmemektedir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Üst düzey yöneticilere yapılacak ödemeler, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenen ve her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyimler dikkate alınarak hesaplanan sabit ücret ödemelerini içermektedir. Sabit ücret dışında ödeme söz konusu olması halinde, şirketin yetkili organlarının kararı ve mevzuat çerçevesinde düzenlemeler yapılacaktır.
 
3.ÜCRETLENDİRME YÖNTEMLERİ
Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları ve Üst Düzey Yöneticilere verilecek sabit ücretlerin şirketin iç dengeleri, stratejik hedefleri ve etik değerleriyle uyumlu olmasına özen gösterilir. Sabit ücret görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; her bir pozisyon için piyasadaki ekonomik durum, şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedefleri, hedeflerin gerçekleşme dereceleri, kişilerin pozisyon ve deneyimleri dikkate alınarak hesaplanır.
Şirketimizde bu politika kapsamında herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve üst düzey yöneticiye borç verilmemekte, kredi kullandırılmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.