Şirket Üst Yönetimi

OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu 14.07.2021 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1-    Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden ........... TC uyruklu Orhan AYDIN, ........... TC uyruklu Sıtkı ÖZTUNA, ............ TC uyruklu Murat Ali YÜLEK, ........... TC uyruklu Turan EROL, ........... TC uyruklu Nilüfer ARIAK’ın 08.01.2015 tarih ve 2015/03 sayılı kararıyla kabul ettiği yönerge çerçevesinde imza sirkülerinin 3 Yıl süre ile aşağıdaki şekilde düzenlenmesine karar verilmiştir.

2-    TTK 366. Maddesi gereği 14.07.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1 yıl süre ile,

 

Yetki Grubu

Unvanı

Adı Soyadı

TC Kimlik No’su

A Grubu İmza Yetkililerinden

Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan AYDIN

 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sıtkı ÖZTUNA

 

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Ali YÜLEK

 

B Grubu İmza Yetkililerinden

Genel Müdür

Abdullah ÇÖRTÜ

 

Direktör (Gayrimenkul / İdari ve Mali İşler)

Bünyamin KANDAZOĞLU

 

C Grubu İmza Yetkililerinden

Muhasebe Müdürü

İsa GÖÇER

 

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Oktay ÇİLENGER

 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

Nilüfer ARIAK

 

Turan EROL

 

 

3-    Yetki kullanılacak iş ve işlemlerin aşağıdaki şekilde sınıflandırılmasına,

3-a       Şirkete ait tüm işlem ve belgelerde şirketin temsil ve ilzam edilmesi, borç ve taahhüt altına sokulması, genel olarak ahz u kabz.

3-b       Arsa, bina, tesis, makine, taşıt, demirbaş ve diğer maddi duran varlıklar ile haklar ve şerefiyeler gibi maddi olmayan duran varlıkların satılması, satın alınması, devri, ferağ ve temliki, ipotek tesisi veya fekki, üçüncü kişilerden kiralanması veya üçüncü kişilere kiraya verilmesi.

3-c       Bakanlıklar, bankalar, kamu kurum ve kuruluşları, ihale makamları, özel ve tüzel kişiler, üçüncü şahıslar ile yabancı ülkelerdeki özel ve tüzel kişiler karşısında şirketin borç ve taahhüt altına sokulması, genel olarak ahz u kabz.

3-d       Bankalar, özel finans kurumları ve diğer finans kurumları ile yapılacak her türlü hesap açma, kredi temini, akreditif açılması, teminat mektubu, garanti mektubu, finansal kiralama, repo ve sair finansman işlemlerinin yapılması ile şirketi borç altına sokacak işlemler ve bunlara ilişkin sözleşmelerin akdedilmesi, yürütülmesi ve feshedilmesi.

3-e       Borç senedi, poliçe ve çek tanzimi ve bunların ciro edilmesi, bankalardan para çekilmesi, resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerden para tahsili, şirket adına bankalara, kamu kuruluşlarına, özel ve tüzel kişilere gelen havalelerin ve çeklerin TÜRK LİRASI ve DÖVİZLERİN kıymetli evrak ve malların tahsili ve alınması, bankalar, resmi ve özel kuruluşlar ile diğer mali ve idari müesseseler nezdinde mukavelelerin, kredi anlaşmalarının yapılmasında şirket adına taahhütname, kefaletname tanzimi, ithalat ve ihracatın belirlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili tüm belgelerin düzenlenmesi ve bağlantıların yapılması, sözleşmelerin düzenlenmesi, şirketi bağlayıcı veya şirketi bağlayıcı olmayan üçüncü şahıslarla yazışmalar yapılması ve belgeler düzenlenmesi.

3-f       Mal ve hizmet karşılığı fatura ve irsaliye kesilmesi, İmalatla ilgili üçüncü kişilerle her türlü anlaşma ve işlemler yapılması, kambiyo, gümrük idareleri, vergi daireleri, S.G.K., bankalar ve benzeri daire ve kurumlara verilecek evrakın, beyannamelerin ve bunlarla ilgili belgelerin düzenlenmesi, bilançolar, kâr/zarar hesabı (gelir tablosu), mali tablolar, bankalar ve diğer resmi ve özel kuruluşlarla ve şahıslarla ilgili dekont, ekstre, evrak, çek, senet tesellüm ve teslimatı, muhasebe fişleri, mizan, tertip ve muhasebe kayıtları ile ilgili defter ve evrakın düzenlenmesi, işlenmesi.

3-g       Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’nda ve SPK mevzuatı çerçevesinde diğer platformlarda açıklama, ilan, bildirim ve duyuruların yapılması.

4-    Tüm yetkilerin parasal sınırlama olmaksızın (A) Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin MÜŞTEREKEN şirket unvanı altına vazedecekleri imza ile kullanabilmesine,

5-    Üçüncü madde b fıkrası yetkiler hariç olmak üzere tüm diğer yetkilerin, 200.000.- USD (İki yüz bin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası’na kadar sınırlı olmak kaydı ile (A) grubu yetkililerden Orhan AYDIN veya Sıtkı ÖZTUNA’dan herhangi biri ile (B) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin MÜŞTEREKEN şirket unvanı altına vaz edecekleri imza ile kullanabilmesine.

6-    Üçüncü madde b fıkrası yetkiler hariç olmak üzere diğer tüm yetkilerin, 125.000.- USD (Yüz yirmi beş bin Amerikan doları) karşılığı Türk Lirası’na kadar sınırlı olmak kaydı ile (B) grubu imza yetkililerinden ikisinin MÜŞTEREKEN şirket unvanı altına vaz edecekleri imza ile kullanabilmesine,

7-    Üçüncü maddenin g fıkrasında belirtilen yetkilerin (B) ve (C) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzası ile kullanabilmesine,

8-    Yukarıdaki Şirket adına konulacak imzaların şirket unvanı veya bunu belirleyen kaşe üstüne atılmasına,

9-    Bu imza sirkülerinin maddelerinde belirtilen yetkilerin tümünün veya bir kısmının kullanımı için sadece A Grubu imza yetkililerinin özel ve tüzel kişilere vekâlet verebilmesine, Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunları şirketin unvanı altına konmuş en az iki yetkili imzayı 3 (üç) yıllığına taşıması gerekmektedir.

10-  Bu imza sirkülerinin TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ’nde neşir ve ilan edildikten sonra yürürlüğe girmesine, 

Karar verilmiştir.