Sürdürülebilirlik Komitesi

 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

(OSTİM YATIRIM A.Ş.)

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç ve Kapsam
OSTİM YATIRIM A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 26/01/2023 tarihli kararıyla, Şirketin Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) alanlarında ürettiği değerleri artırarak sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamalarını yürütme, izleme ve denetleme amacıyla Yönetim Kurulu’na bağlı görev yapmak üzere, Sürdürülebilirlik Komitesi (Komite) kurulmuştur. Bu düzenleme, Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

2. Komitenin Oluşumu ve Yapısı
-Komite, Şirket Yönetim Kurulu’nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir. Yönetim Kurulunun 26/01/2023 tarih 2023/02 sayılı kararı ile Komite aşağıdaki üyelerden oluşturulmuştur:

Nilüfer ARIAK Bağımsız Yön. Krl. Üyesi
Abdullah ÇÖRTÜ Genel Müdür
Mehmet TAMİRCİ Direktör
Gülnaz KARAOSMANOĞLU Ostim Vakfı Müdürü

Komite başkanı üyeler arasından komite tarafından seçilir. Komitenin sekretarya hizmetlerini Şirket Yönetici Sekreteri, koordinasyonunu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi sağlar.

-Komite, faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında gerektiğinde bağımsız uzmanlardan görüş alabilir, Şirketin ilgili birimlerinden bilgi talep edebilir.
-Komite yılda en az bir defa toplanır, uygulamaya ilişkin kararlar alır. Gerekli hallerde kararları Şirket Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
-Komite’nin aldığı kararların uygulanmasını Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu gerçekleştirir.

3. Komitenin Görev ve Sorumlulukları
-Öncelikli sürdürülebilirlik konularını belirler ve gerektiğinde paydaşların geri bildirimlerine istinaden gözden geçirir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
-Sürdürülebilirlik stratejisini, politikasını, hedeflerini, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini oluşturur, düzenli olarak gözden geçirerek yeniden düzenler, yürütür, izler, gerekli hallerde Yönetim Kurulu’nun onayını alır ve yılda en az bir kez çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.
-Şirketin sürdürülebilirlik ile ilgili yol haritasını ve uygulamalarındaki gelişmeleri takip eder, hedefler koyar, bu doğrultuda performans ölçütlerini belirler, hedefler doğrultusunda performansı izler.
-ÇSY konularında riskleri ve fırsatları proaktif şekilde yöneterek Şirketin iş stratejisi ile sürdürülebilirlik stratejisinin entegrasyonunu sağlar.
-Sürdürülebilirlik konusunda güncel gelişmeleri takip eder ve bu doğrultuda mevcut strateji ve politikaların gelişimini sağlar.

-İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında iş süreçlerinde karbon salınımını azaltmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesini sağlar, düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekler.

-Şirket sürdürülebilirlik politikası ve hedefleri doğrultusunda tüm Şirket çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlar ve çalışanların bu politikaları içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapar.
-Şirket sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamalarının karar alma süreçlerinde tüm paydaşların katılımına imkân verir.

3.1. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubunun Yapısı
Komitenin aldığı kararların uygulanmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki katılımcılardan oluşan bir Çalışma Grubu oluşturulmuştur:
-Teknik İşler ve Planlama Direktörü,
-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi,
-Sosyal Medya Uzmanı.
Komite, gerekli gördüğünde Çalışma Grubunun yapısında değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu, Komiteye doğrudan bağlı olarak çalışır. Çalışma Grubu, Şirket, iştirak ve bağlı ortaklıklarından her türlü bilgi ve desteği alır.

3.2. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubunun Görev ve Sorumlulukları
-Çalışma Grubu, Komitenin verdiği tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
-Çalışma Grubu yılda en az iki defa toplanır.
-Çalışma Grubu görevlendirildikleri alanlarda yürüttükleri faaliyetler hakkında Komiteyi bilgilendirir ve önerilerde bulunur.
-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi; çalışma grubunun koordinasyonu, toplantı tutanaklarının tutulması ve çalışma grubunun çalışma sonuçlarının Komiteye raporlanmasından da sorumludur.

4. Komitenin Çalışma Usul ve Esasları
-Komite, yılda en az bir defa olmak üzere, ihtiyaç görülen zamanlarda toplanır. Toplantı, Komite üye sayısının en az yarısının katılımı ile gerçekleştirilir. Komite kararları salt çoğunluk ile alınır. Eşitlik halinde Komite Başkanı’nın oyu iki oy sayılır.
-Komite Koordinatörü, Komite toplantılarında alınan kararları toplantı yer, zaman ve katılan üye bilgilerini de içerecek şekilde yazılı olarak tutar ve Komite üyeleri tarafından imzalanmasının ardından arşivler.
-Komite, alınan kararları Komite Başkanı aracılığıyla Yönetim Kurulu’na raporlamakla yükümlüdür.
-Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

5. Yürürlük
Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarına ilişkin işbu düzenleme ve bu düzenlemeye ilişkin yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu onayı ve onay tarihi itibarı ile yürürlüğe girer.