Kamuyu Bilgilendirme Politikası

1. AMAÇ:
OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş., Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde kalmak kaydıyla, geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki işe yönelik gelişmeleri, stratejilerini, hedef ve vizyonunu, yetkili kurumlarla, kamuyla, yatırımcılarla ve hissedarlarla zamanında, eş zamanlı, anlaşılabilir, eksiksiz, doğru ve kesintisiz bir biçimde paylaşmak için şeffaf bir bilgilendirme politikası izlemektedir.
 
2. YETKİ ve SORUMLULUK:
OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş., kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili mevzuat ve düzenlemelerine azami uyum sağlamak üzere gayret göstermektedir. Bu amaca hizmet etmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II çerçevesinde, kamunun aydınlatılmasına yönelik bir bilgilendirme politikası hazırlanmış ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu politikaların izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi için Genel Müdürlüğümüz görevlendirilmiştir.
 
3. YÖNTEM ve ARAÇLAR:
İlgili mevzuatlar çerçevesinde ve Şirket Kamuyu Bilgilendirme Politikası kapsamında, yetkili kurumlarla, kamuyla, yatırımcılarla ve hissedarlarla yapılan iletişimde kullanılan yöntem ve araçlar aşağıdaki gibidir;
• BİST’e' iletilen özel durum açıklamaları
• Periyodik olarak BİST’e KAP aracılığıyla iletilen mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları,
• Ara dönem ve dönem sonu faaliyet raporları
• Yazılı ve görsel basın açıklamaları
• Yatırımcı ve analistler ile yapılan toplantı ve görüşmeler
• Şirket internet sayfası (www.ostimyatirim.com.tr)
 Yukarıda sıralanan yöntem ve araçlara yönelik esaslar aşağıda yer almaktadır.
 
A. Özel Durumların Kamuya Açıklanması
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 Özel Durumlar  tebliğinde belirtildiği üzere "İçsel Bilgi" ve "Sürekli Bilgi" tanımına giren ve Şirket'in BİST'de  işlem gören sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek veya haklarını kullanmalarına yönelik olarak önemli bir hususun ortaya çıkması halinde özel durum açıklaması hazırlanır. Özel durumların kamuya açıklanması ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 No'lu  tebliği Madde 6’da yer alan içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını ertelenmesi maddesi saklı tutulur.
Özel durum açıklamaları Şirket imza sirkülerine göre yetkili kılınmış yöneticiler tarafından imzalanır ve yukarıda tanımlanan hususun ortaya çıktığı gün elektronik ortamda KAP aracılığla BİST’e bildirilir.. Ayrıca eş zamanlı olarak kurumsal internet sitemizde yayınlanır.
 
B. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması
Şirketin mali tabloları ve dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır. Bağımsız denetimden geçirilir. Mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben KAP aracılığla BİST’e iletilerek elektronik ortamda kamuya açıklanır. Ayrıca eş zamanlı olarak kurumsal internet sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanır.
 
C. Dönem Sonu Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması
SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan dönem sonu faaliyet raporları Genel Kurul toplantısından önce hissedarların incelemesine sunulur ve internet sitesinde yayınlanır. BİST’e  gönderilir.
 
D. Yazılı ve Görsel Basın Açıklamaları
Şirket, ticari faaliyetleri, beklentileri ve güncel konular ile ilgili tüm yazılı ve görsel basın açıklamalarında, SPK'nın ilgili tebliğlerinde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür. Yapılacak açıklamalar, içerik itibariyle BİST’e bildirilmesi gereken ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-5.1 Özel Durumlar tebliğinde düzenlenen konuları içeriyorsa, özel durum açıklamaları basın açıklaması yapılmadan önce  KAP aracılığla BİST’e  bildirilir.
Görsel medyaya yapılan basın açıklamaları sadece Şirket tarafından tanımlanan kurumsal sözcü tarafından yapılır. Açıklamalar yapılmadan önce yapılacak açıklamanın içeriği incelenir ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri ile Şirket kamuyu bilgilendirme politikasına uygun olup olmadığı değerlendirilir.
 
E. Yatırımcı ve Analistler ile Yapılan Toplantı ve Görüşmeler
Şirket, gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ve aracı kurum analistleri ile çeşitli toplantılara ve konferanslara mümkün olduğu ölçüde katılım sağlayarak yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi ile ilgili çaba sarf eder. Söz konusu toplantı ve görüşmelerde sektörel gelişmeleri, Şirket stratejilerini ve mali tabloların analitik açıklamalarını içeren birçok konuyu ele alan sunumlar gerçekleştirilir, sorular yanıtlanır.
Yapılan sunum ve sorulara verilen yanıtların, ticari sır niteliğinde olmayan bilgilerden oluşmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15-1 tebliğine uygun olmasına dikkat edilir.
 
F. Şirket İnternet Sayfası
Kamunun aydınlatılmasında, kurumsal internet sitesi (www.ostimyatirim.com.tr) aktif olarak kullanılır. Kamuya yapılan açıklamalara ilişkin bilgilere kurumsal internet sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır. Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgilerin büyük bir kısmı hem Türkçe hem de İngilizce olarak sunulmakta olup, site içeriği SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde düzenlenmektedir.
Şirket kurumsal internet sitesinde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bilgiler yayınlanır. İnternet sayfasında yer alan bilgiler temel olarak aşağıdaki konu başlıklarını içermektedir:
• Özel durum açıklamaları
• Şirket hakkında genel bilgiler
• Güncel Ortaklık yapısı
• Yönetim Kurulu ve denetçilerle ilgili ana sözleşme hükümleri
• İmtiyazlı paylarla ilgili ana sözleşme hükümleri
• Ana sözleşme
• Ticaret sicil gazeteleri
• Yönetim kurulu üyelerinin listesi
• Şirket üst yönetim listesi
• Denetim komitesi
• Genel Kurul Tutanakları ve Hazirun Cetveli
• Periyodik mali tablolar, dip notları ve bağımsız denetim raporları
• Yıllık faaliyet raporları
• Kamuyu bilgilendirme politikası
• Kar Dağıtım Politikası
• Yatırımcı İlişkileri Birimi iletişim bilgileri
• Bilgi Toplumu Hizmetleri
Şirket'in kurumsal internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bilgilerine ek olarak Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.’ nin gayrimenkulleri, ticari faaliyetleri ve iştiraklerine ilişkin ilgili bilgilere de yer verilmektedir.
 
G. Beklenti ve Hedeflerin Açıklanması
Bilgilendirme politikası çerçevesinde, gerekli görüldüğü durumlarda beklentiler ve hedefler kamuya Madde 3'de belirtilen yöntem ve araçlar kullanılarak açıklanabilir. Bu açıklamaların içeriğinde, beklentilerin hangi temellere dayandığı, hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. SPK’nın II-15.1 tebliğinin 10.Maddesinde belirtildiği üzere; geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir. Beklentilerin ve hedeflerin açıklanmasında Şirketin yetkili organlarınca karara bağlanmış olmasına dikkat edilir.
 
H. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler
Şirket, piyasada veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dâhilinde SPK ve/veya BİST’den  doğrulama talebi geldiğinde veya Yönetim Kurulu tarafından piyasada ve/veya internet ortamında yer alan konu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılmasına karar verildiği takdirde, yatırımcı ilişkileri kapsamında kullanılan araçlar vasıtasıyla gerekli açıklamaların kamuoyuna duyurulması sağlanır.
 
İ. Analist Raporları
Şirket hakkında hazırlanan analist raporları, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul edilir ve kurumsal internet sitesinde (www.ostimyatirim.com.tr) yayınlanmaz. Analist raporları doğrulanmaz, onaylanmaz, sorumluluğu alınmaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açıklanmış olan bilgiler kullanılmak suretiyle analist raporları gözden geçirilebilir.
 
4. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER
İdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen kişilerdir. Ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler de idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, denetçiler, koordinatörler, müdürler ve yöneticiler, şirketin her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişilebilir personel kapsamında değerlendirilir.
 
5. İÇSEL BİLGİ GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI
İçsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir Şirket tarafından alınır. İçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları bilgilendirilir.
Tüm çalışanlar Şirkette çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar ve doğrudan ya da dolaylı kullanamazlar. Şirket çalışanları, Şirketteki çalışmaları sırasında öğrendikleri içsel bilgileri Şirket tarafından yetkilendirilmedikçe açıklayamaz ve kendi yararına kullanamazlar. Bu yükümlülükleri görevden ayrıldıktan sonra da devam eder. Hiçbir Şirket çalışanı içsel bilgilere dayanarak Şirket veya iştirakleri ya da bağlı ortaklıklarına ait pay alım satım faaliyetinde bulunamaz.
Şirketimizde içsel bilgilere düzenli erişimi olanların listesi Genel Müdürlük tarafından hazırlanır ve değişiklik olduğunda güncellenir. Şirket nam ve hesabına hareket edecek gerçek ve tüzel kişilerle yapılan sözleşmelerde içsel bilgilerin korunmasına ilişkin hükümlere yer verilir. Listedeki kişiler, kamuya açıklanmamış içsel bilgileri aile üyeleri dâhil hiç kimseye açıklayamazlar ve BİST’de  işlem gören Şirket payları ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış içsel bilgiye yönelik yorum yapamaz, görüş bildiremezler. İçsel bilgi ile ilgili yorum yapması veya üçüncü kişilere açıklama yapması halinde konu ile olarak Şirket tarafından derhal özel durum açıklaması yapılır.
Şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanması, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasının sağlanması koşuluyla, ertelenebilir. Ancak ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, derhal, BİST’de özel durum açıklaması yapılır.