Riskin Erken Saptanması Komitesi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV ALANLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. KURULUŞ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (ve bu tebliğde değişiklik yapan Seri IV, No:63 sayılı Tebliğ) gereğince 6201 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.378'de gözetilerek Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi kurulmuştur. 

2.AMAÇ

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi'nin görevleri;

Şirketin faaliyetleri ve hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek muhtemel risk unsurlarının tanımlanması, erken teşhisine yönelik çalışmaların belirlenmesi ve bu risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Risk yönetim sistemini yılda en az bir kere gözden geçirmek.
Riskin erken tespitine yönelik olmak üzere iç kontrol sistemlerinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesini sağlamak. Hem riskin erken tespitine ilişkin yapılan çalışmalar hakkında hem de mevcut risklerin yönetilmesi ve muhtemel sonuçları hakkında Yönetim Kuruluna rapor hazırlamak. SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim ile ilgili olarak ortaklığa ulaşan önemli şikâyetleri incelemek, sonuca bağlanmasını sağlamak ve çalışanların bu konudaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin etmek. 

KOMİTE YAPISI
Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.
Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir.Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.
Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
Komite Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde hareket eder ve yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur. Ancak komitenin yetki ve sorumluluğu yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

TOPLANTILAR VE RAPORLAMA
Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmak üzere yazılı hale getirilir, komite üyeleri tarafından imzalanarak arşivlenir.
Komite Yönetim Kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.
Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

YÜRÜRLÜK
Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi'nin işbu çalışma esasları Yönetim Kurulu Kararının onaylanması ile yürürlüğe girecektir. Gerektikçe söz konusu çalışma esasları revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Turan EROL Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nilüfer ARIAK Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sıtkı ÖZTUNA Üye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı