İmtiyazlı Paylar Hakkında Ana Sözleşmede Yer Alan Bilgiler

17.516.569 TL’lik A grubu hamiline paylar imtiyazlı olup, Ana sözleşmenin 6., 7. ve 11.maddelerinde bu konuya yer verilmiştir.

(28.09.2021 tarihinde tescil edilerek 29.09.2021 tarih ve 10419 sayılı TTSG’de ilan edilen şeklidir.)

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİNİN NEV’İ 

Madde 6 

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.2012 tarih ve 2012/4405 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 765.000.000,00 TL olup her biri 1,00 (Bir) Türk lirası/kuruş itibarî değerde hamiline yazılı 765.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim kurulu, 2021-202 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye 3/7 Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya, itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydîleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi 157.417.015,00 (Yüzelliyedi milyon dörtyüzonyedi bin onbeş) TL’dir. Bu sermaye, beheri 1,00(Bir) Türk Lirası nominal değerde 17.516.569 (onyedi milyon beşyüzonaltı bin beşyüzaltmışdokuz) adet A Grubu, 139.900.446 (yüzotuzdokuz milyon dokuzyüzbin dörtyüzkırkaltı) adet B Grubu olmak üzere toplam 157.417.015 (Yüzelliyedi milyon dörtyüzonyedi bin onbeş) paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Bundan önceki 133.404.250,00 (Yüzotuzüç milyon dörtyüzdört bin ikiyüzelli) TL sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa nakit olarak arttırılan 24.012.765,00 (Yirmidört milyon onikibin yediyüzaltmışbeş) TL’nin tamamı tam ve nakden ödenmiştir.

Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu madde kapsamındaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirketin ihraç edeceği pay senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydîleştirilmesine dair esaslara uyulur.

 

(04.01.2012 tarihinde tescil edilerek, 09.01.2012 tarih ve 7979 sayılı TTSG’de ilan edilen şeklidir.)

HİSSE SENETLERİ

Madde 7 

Hisse Senetleri A grubu ve B Grubu hamiline yazılı olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Yönetim kurulunun kararı ile birden fazla hisseyi ihtiva eden kupürler halinde birleştirilerek bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. 

 

(06.05.2016 tarihinde tescil edilerek, 11.05.2016 tarih ve 9073 sayılı TTSG’de ilan edilen şeklidir.)

 

GENEL KURUL

Madde 11 

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. 

Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı idare eder. Ayrıca ortaklar arasından bir başkan yardımcısı, bir kâtip bir de oy toplayıcı seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde Genel Kurulu başkan yardımcısı idare eder. O da yoksa Genel Kurul kendi arasından bir başkan seçer. 

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir hisseye karşılık 15 (On beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir hisseye karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır. (A) grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kişi pay sahibinin sadece (A) grubu hisse toplamının %40’ına (Kırk) kadar geçerlidir. Bundan fazla (A) grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için oyda imtiyaz yoktur; her bir hissenin 1 (Bir) oy hakkı vardır. 

Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir; ancak, hazır bulunan hissedarların temsil edecekleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurulması lazımdır. 

TTK’nın 411 ve 420. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, halka açık anonim ortaklıklarda, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilmektedir. Azlık hakları SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde uygulanır.

Genel olarak oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulacaktır. TTK’nın 432. maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde, bir hissenin birden çok maliki bulunduğu takdirde kendi aralarından bir kişiyi ya da üçüncü bir kişiyi temsilci olarak atayabilirler. 

  1. a) Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.
  2. b) Toplantı Vakti: TTK md. 409 uyarınca, olağan genel kurul toplantısının hesap devresi sonundan itibaren en geç 3 ay içinde senede en az bir defa yapılmalıdır. Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
  3. c) Vekâlet Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında vekâleten oy kullanmaya, vekâlet vermeye, çağrı yoluyla vekâlet toplamaya ve vekil tayin etmeye ilişkin benzeri işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No:8 sayılı “Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekâleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekâlet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’ndeki düzenlemelerine uyulması gerekmektedir.
  4. d) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin merkez adresindeki veya Yönetim Kurulunun alacağı bir kararla şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
  5. e) Genel Kurul Nisapları: SPKn’nun 29. maddesi uyarınca, TTK’nın 418. ve 421. maddelerinde belirtilen toplantı nisapları uygulanacaktır. 

 

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım;

Şirketin Genel Kurul Toplantısına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket,  Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin, Genel Kurul Toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik ve hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.