Yönetim ve Denetim Kurulu Hakkında Esas Sözleşme Kısmı

(21.05.2013 tarihinde tescil edilerek 24.05.2013 tarih ve 8327 sayılı TTSG ilan edilen son şekli)
 
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:
 
Madde 8
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunun hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri dairesinde en az 5 (beş), en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
 
Bağımsız üyeler dâhil Yönetim Kurulu üye sayısı, seçimi ve teşekkül tarzı konularında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uyulur.
 
Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
 
Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni üye seçimi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi, selefinin süresini tamamlar.
 
(21.05.2013 tarihinde tescil edilerek 24.05.2013 tarih ve 8327 sayılı TTSG ilan edilen son şekli)
 
DENETÇİLER VE GÖREVLERİ
 
Madde 10
Şirketin ve mevzuatta öngörülen hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır.